Hukuk Bölümü         2012/221 E.  ,  2013/476 K.
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Davacı    : A.R.Z.

Vekili      : Av. H.K.      (İdari Yargıda)

Davalı      : Büyükçekmece 3.İcra Müdürlüğü

      O L A Y  : Davacı özetle, Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü'nün 2011/5746 talimat numaralı dosyasından satın almış olduğu 34 GG 9315 plakalı aracın KDV oranının %18 olarak hesaplanmış olduğunu, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü KDV Grup Müdürlüğünün yayınlamış olduğu katma değer vergisi genelgesine göre ise aracın 87.03 pozisyonunda olup, KDV oranının %1 olduğunu, dolayısıyla icra müdürlüğünce KDV oranının yanlış hesaplandığını belirterek, iş bu yanlışlığın düzeltilerek aracın KDV oranının %1 olarak düzeltilmesi talebiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.

Büyükçekmece 1.İcra Hukuk Mahkemesi; 22.02.2012 gün, E:2012/235, K:2012/264 sayı ile özetle, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 05.05.2011 gün ve E:2010/27292, K:2011/8426 sayılı, 25.11.2011 gün ve 13403/24559 sayılı, 08.12.2011 gün ve 9826/27370 sayılı, içtihatlarında özetle ''... KDV kanunu 1/3-d maddesi, KDV kanunu 40.maddesine eklenen 5 numaralı fıkra ile aynı kanunun 17.maddesinin 1.fıkrası ve 48 nolu KDV genel tebliğinin (D) bölümünde belirtildiği ve birlikte değerlendirildiğinde icra yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefinin satışı gerçekleştiren icra daireleri olduğu, icra dairelerince müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle hesaplanan KDV nin en geç ilgili mevzuatı uyarınca bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai bitimine kadar vergi dairesine beyan edilip, aynı süre içinde ödeneceği ve satışa ait KDV nin bu süre içinde beyan edilerek ödenmemesi halinde tesliminin gerçekleştirilmeyeceği açıklamasına yer verilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda icra dairesinde ihale gerçekleştirildikten sonra ihaleye ilişkin KDV ve damga vergisinin tarh ve tahakkuk işlemlerinin bu verginin mükellefi sıfatıyla ilgili icra dairesi tarafından yürütüldüğü için bu durumda icra dairesinin anılan vergilerin mükellefi sıfatıyla yaptığı işlemlerden dolayı ihtilafların çözüm yeri vergi mahkemesi olmaktadır. O halde icra mahkemesince yargı yolu nedeniyle şikayet dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.'' denildiğinden şikayet dilekçesinin yargı yolu nedeniyle reddine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir.

Davacı bu kez, aynı istemle idari yargı yerinde dava açmıştır.

İstanbul 11. Vergi Mahkemesi; 27.03.2012 gün, E:2012/898, K: 2012/706 sayı ile özetle, dava dilekçesinin reddine karar vermiştir.

 Davacı vekili bu kez, Büyükçekmece İcra Müdürlüğü'nün 14.02.2012 gün, 2011/5746 talimat sayılı dosyasından verilen KDV oranının % 18 olarak ödenmesine dair kararın iptali ile, fazladan ödenen 3.274 TL. KDV nin ödeme tarihi olan 13.02.2012 tarihinden itibaren faizi ile birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.

İstanbul 11. Vergi Mahkemesi; 20.04.2012 gün, E:2012/1083, K:2012/897 sayı ile özetle, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı Kanun'la değişik 4.maddesinin 1.fıkrasında, icra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesinin icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılacağı, aynı kanunun 16.maddesinin 1.fıkrasında da, kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere icra ve iflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabileceğinin belirtildiğini, buna göre, icra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı, kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı açılacak davalar icra mahkemelerinin görevine girdiğinden, % 18 oranında KDV ödenmesine dair kararın iptali ve fazladan ödenen 3.274,00 TL KDV nin faizi ile birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle açılan davanın görev yönünden reddine karar vermiş ve karar kesinleşmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Mustafa AYSAL, Eyüp Sabri BAYDAR, Sıddık YILDIZ, Nurdane TOPUZ, Ayhan AKARSU ve Metin ULUKANLIGİL’in katılımlarıyla yapılan 8.4.2013 günlü toplantısında:

l-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; Adli ve idari yargı yerleri arasında anılan Kanun'un 14. maddesinde öngörülen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu, idari yargı dosyasının, davacı vekilinin istemi üzerine son görevsizlik kararını veren mahkemece adli yargı dosyası da temin edilmek suretiyle mahkememize gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından, adli ve idari yargı yerleri arasında doğan görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim Selim Şamil KAYNAK’ın, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı M. BAYHAN ile Danıştay Savcısı Tuncay DÜNDAR’ın davada adli yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, davacı tarafından Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü tarafından 2011/5746 sayılı talimat dosyası üzerinden yapılan ihale sonucu alınan 34 GG 9315 plakalı araca ilişkin olarak %18 oranında KDV ödenmesine dair verilen kararın iptali istemiyle açılmıştır.

Dosya kapsamında yer alan davaya konu Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü'nün 2011/5746 sayılı kararında; ''İhale alıcısı KDV nin % 1 alınması gerektiğini belirtmiş ise de satış ilanında ve şartnamede KDV oranının % 18 olarak belirtildiği, icra müdürlüğünün resen bu karardan dönemeyeceği ve ayrıca aracın tescil tarihi ve kamyonet cinsi olarak tescil olması dikkate alındığında KDV nin % 18 olarak alınmasına'' karar verildiği anlaşılmıştır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun “Şikayet ve Şartlar” başlıklı 16. maddesinde; “Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.” hükmü yer almaktadır.

“Şikayet üzerine yapılacak muameleler”  başlıklı 17. maddesinde de, “Şikayet tetkik merciince, kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir. Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emroluN..” hükmü yer almaktadır.

“Tetkik mercii” başlıklı 4. maddesinde de:  “İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra tetkik mercii hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra tetkik merciinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra tetkik mercii daireleri numaralandırılır. İcra tetkik merciinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra tetkik mercii hâkimi, kendisine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine yönelik şikâyetleri ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idarî işlerine bakar. İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku bulacak şikayet ve itirazların tetkik mercii o mahkemenin hâkimidir.” denilmiştir.

Olayda, davacı tarafından, Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğünce 2011/5746 sayılı talimat dosyası üzerinden yapılan ihale sonucu alınan 34 GG 9315 plakalı araca ilişkin olarak %18 oranında KDV ödenmesine dair verilen kararın iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmıştır.

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun "Vergi Mahkemelerinin Görevleri" başlıklı 6. maddesinde, Vergi Mahkemelerinin genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalarla, bu konularla ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları ve diğer kanunlarla verilen işleri çözümleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

Hal böyle iken, İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen takibe ilişkin olarak yapılan ihale sonucunda alınan araca ilişkin, icra müdürlüğünce verilen % 18 oranında KDV ödenmesine dair kararın, kanuna aykırılığı iddiasının şikayet yolu ile İcra Mahkemesinde çözümleneceği,  mahkemenin incelemeyi,  söz konusu icra dosyası üzerinde yaparak, anılan işlemin kanuna uygun olup olmadığı hususunda karar vereceği kuşkusuzdur. Adli yargılamanın bir parçasını oluşturan bu uyuşmazlığın, İcra Müdürlüğünün tesis ettiği bir işlemden kaynaklandığı gözetildiğinde, bu işlemin yasaya uygun olup olmadığının adli yargı yerince çözümlenmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

Belirtilen nedenlerle, davanın görüm ve çözümünde adli yargı yeri görevli olduğundan,  Büyükçekmece 1.İcra Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

SONUÇ   : Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Büyükçekmece 1.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 22.02.2012 gün, E:2012/235, K:2012/264 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 8.4.2013 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi