Ceza Bölümü 2006/5 E., 2006/5 K.

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI
 • 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K... [ Madde 9 ]
 • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK... [ Madde 14 ]
 • "İçtihat Metni"

  O L A Y: Hakkari/Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli sanık Uzm.J.I.Kd.Çvş. Murat Süzlü'nün, Hayrabolu 95. Zırhlı Tugay Komutanlığına tayininin çıkması üzerine, memleketine göndermek üzere, 1 adet savunma tipi el bombası, 2 adet TNT kalıbı, 145 gram C4 plastik tahrip kalıbı, 73 adet Nato normal fişeği, 46 adet Nato izci fişeği vs. malzemeyi bir koliye yerleştirerek alıcı olarak kendi ismini gönderici olarak aynı Komutanlık emrinde görevli bir arkadaşının ismini yazarak Aras Kargo Şirketine teslim ettiği, 19.4.1999 günü, sözüedilen kargo şubesinde yapılan aramada yukarıda sayılı malzemelerin bulunduğu, böylece, askeri eşyayı gizlemek suçunu işlediği ileri sürülerek eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu'nun 131/1-2. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Jandarma Asayiş Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 6.8.1999 gün ve E:1999/1763, K:1999/484 sayılı iddiana-mesiyle kamu davası açılmıştır.

  Jandarma Asayiş Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce, 23.12.1999 ve 11.5.2001 tarihlerinde verilen mahkumiyet kararları, Askeri Yargıtay 2. Dairesi'nin 16.8.2000 ve 19.12.2001 tarihli kararları ile eksik soruşturma nedeniyle bozulmuştur.

  JANDARMA ASAYİŞ KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ : 30.12.2002 gün ve E:2002/603, K:2002/855 sayıyla, yüklenen eylemin 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçunu oluşturduğu, bu suçun askeri suç olmadığı, askeri mahalde, asker kişiye karşı, askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak da işlenmediği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Van 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  VAN. 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ : 16.11.2005 gün ve E:2004/743, K:2005/407 sayıyla; dosya içinde bulunan bilirkişi raporlarından, sanıkta ele geçirilen malzemelerin askeri eşya dolayısıyle atılı suçun askeri suç olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, aynı Mahkemece, Mahkememize gönderilmiştir.

  İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, AHMET AKYALÇIN'ın Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Erdoğan GENEL, M. Hasan DENGİZ'in, katılımlarıyla yapılan 6.3.2006 günlü toplantısında;

  I-İLK İNCELEME : Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik bulunmadığı, askeri ve adli yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde, olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

  II-ESASIN İNCELENMESİ :Raportör-Hakim G.Fatma BÜYÜKEREN'in, davanın çözü-münde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ'nin adli yargı, Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Önder BAŞOĞUL'un, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

  "Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

  a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

  b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

  c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir.

  Dosyanın incelenmesinden, suça konu malzemelerin askeri eşya olup olmadıkları konusunda alınan ilk bilirkişi raporuna göre verilen kararda, sanığın cezalandırılmasına ve suça konu malzemelerin sanığın birliğine, diğer kamuflajlı hücum yeleği, örme kemer, rugan ayakkabı, oto teybi gibi eşyaların sanığa iadesine karar verilmesi nedeniyle, Jandarma Asayiş Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın emanetinde kayıtlı suça konu eşyaların bir kısmının sanığın kendisine, bir kısmının ise birliğine iadesine dair 21.3.2000 günü İlçe Jandarma Komutanlığına yazılan yazı gereğince, malzemelerin 18.4.2000 günü Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği, sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının temyiz edilmesi sonucu, Askeri Yargıtay 2. Dairesince, yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi istenerek eksik soruşturma nedeniyle kararın bozulduğu, ancak, Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 9.7.2002 günlü yazısından suça konu malzemelerin Komutanlık zimmetinde ve adli emanet deposunda bulunmadığının bildirildiği, bu nedenle suça konu eşyalar üzerinde inceleme yapılmak suretiyle bilirkişi raporu alınamadığı, sadece benzer içerikte olan 3 adet MKEK G-3 piyade tüfeğine ait mermi üzerinde inceleme yaptırılarak alınan bilirkişi raporunda, Türk Silahlı Kuvvetleri dışında temini ve kullanım yeri olmadığından bu malzemenin askeri malzeme olduğuna dair bilirkişi raporu alındığı, Komutanlığın 13.7.1999 ve 2.4.2001 tarihli yazılarından da suça konu malzemelerin sanığa zimmetli olarak verilmediği, zimmet açığının bulunmadığının bildirildiği, sanığın savunmasında suça konu malzemelerden bir kısmının operasyon nedeniyle bölgede konuşlandırılan Kayseri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli bir astsubaydan aldığını beyan etmesi üzerine ilgili Komutanlığa yazılan yazı cevabında da suça konu malzemelerin bu Komutanlığın envanterinde kayıtlı olmadığı ve herhangi bir açığın da bulunmadığının bildirildiği anlaşılmıştır.

  Bu durumda, hazırlık aşamasında el konulan malzemelerin temin edilememesi nedeniyle, bu malzemelerin "askeri eşya" olup olmadıklarının kesin olarak tespit edilmesinin imkansızlığı karşısında, yüklenen eylemin askeri suç kapsamında bulunmadığının kabulü gerekmektedir.

  Açıklanan nedenlerle, yüklenen eylemin askeri suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması, askeri mahalde, asker kişiye karşı ya da askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işlendiğinin de ileri sürülmemesi nedeniyle davanın adli yargı yerinde görülmesi ve Van 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

  SONUÇ : Davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Van 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 16.11.2005 gün ve E:2004/743, K:2005/407 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 6.3.2006 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.