T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

          HUKUK BÖLÜMÜ

          ESAS NO    : 2014 / 812

          KARAR NO : 2014 / 910

          KARAR TR  : 13.10.2014

ÖZET : Davalı idare vekiline tebligat yapılmadığı anlaşıldığından kesinleşmediği saptanan İdari yargı kararının varlığı karşısında, 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN,  aynı Yasanın 27. maddesi uyarınca  REDDİ  gerektiği  hk.

 

           

K  A  R  A  R

 

 

 

Davacı           : E. Sigorta A.Ş.

Vekili              : Av.A.F.  

Davalı            : Karayolları Genel Müdürlüğü

Vekili             : Av.Z.Ö.  

                        

O L A Y          : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na uygun olarak yetkili memurlarca tutulan Trafik Kaza Tespit Tutanağına göre; davalı idarenin yetkisi dahilinde bulunan Diyarbakır – Mardin Karayolu Diyarbakır istikameti 30.km de Çınar Tarım Koop. karşısında, yol üzerinde bulunan çukura, müvekkil şirkete Kasko Sigortalı 25 DE 999 plakalı aracın girmesi sureti ile meydana gelen kaza sonucu araçta meydana gelen zararın davacı şirket tarafından karşılandığını belirterek, fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla olayda ihmali bulunan davalıdan zararın bedeli olarak ödenen 3.891,00 TL sigorta tazminatının ödeme tarihi olan 11.12.2009’dan itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte rücuen tahsiline karar verilmesi istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.

Ankara 8.İdare Mahkemesi: 05.07.2011 gün ve 2011/658 Esas, 2011/1292 Karar sayılı kararı ile; tazminine karar verilmesi istenilen zararın, Diyarbakır İli karayolları sorumluluk alanında meydana gelmiş olması nedeniyle idarenin hizmet kusuruna dayalı davanın görüm ve çözümünde hizmetin ve eylemin görüldüğü yer olan Diyarbakır İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğuna, davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-a maddesi uyarınca yetki yönünden reddine, dosyanın yetkili bulunan Diyarbakır İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiştir.

Diyarbakır 3.İdare Mahkemesi: 16.09.2011 gün ve 2011/4336 Esas, 2011/2086 Karar sayılı kararı ile; “..2918 sayılı Kanunun 110.maddesinde, 6099 Kanunun 14. maddesiyle yapılan değişiklikle 2918 sayılı Kanundan kaynaklanan uyuşmazlıkların görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğunun belirtilmesi, anılan Kanuna yine 6099 sayılı Kanunun 15. maddesiyle eklenen geçici 21. maddede de, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce idari yargıda ve AYIM'de açılmış olan davalarda anılan hükmün uygulanmayacağının öngörülmesi karşısında, anılan kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 19.01.2011 tarihinden itibaren 2918 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan tazminat davalarının idare mahkemelerinde çözüme bağlanmasına olanak bulunmadığından, davanın da yasanın yürürlük tarihinden sonra 23.03.2011 havale tarihli dilekçe ile açıldığı ve hukuki uyuşmazlığın da davalı idarenin 2918 sayılı Kanun uyarınca bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığından kaynaklanması nedeniyle davanın görüm ve çözümünün adli yargı mercilerinin görevine girdiği açıktır.” şeklindeki gerekçesi ile davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1-a. maddesi hükmü uyarınca görev yönünden reddine karar vermiş, karar davacı vekiline 12.10.2011 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı vekiline tebligat yapılmamıştır.  

Davacı vekili,  bu kez aynı istemle aynı istemle; adli yargı yerinde dava açmıştır.

Ankara 19.Asliye Hukuk Mahkemesi: 08.06.2012 gün ve 2011/527 Esas, 2012/224 Karar sayılı kararı ile; “..Davacı tarafından dava, HMK.'nun 3. maddesine dayanarak açılmıştır. Dava tarihi, HMK.'nun yürürlük tarihinden sonra açılmıştır. Ancak yargılama aşamasında HMK.'nun 3. maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir ve karar yayınlanmıştır. Mahkememiz görevli değildir. Davacı, davalı idarenin hizmet kusuruna dayandığından görevli mahkeme İdari Yargı'dır.

Bu olgular karşısında;

            Davacının davasında; idari yargı yeri görevli mahkeme olduğundan mahkememizin görevsizliğine karar verilmesi gerekmektedir” şeklindeki gerekçesi ile görevsizlik kararı vermiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 15.4.2013 gün ve 2013/4267 Esas, 2013/5430 Karar sayılı kararı ile hükmün onanmasına karar vermiş, davacı vekilinin karar düzeltme talebi üzerine Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 20.2.2014 gün ve 2013/17336 Esas, 2014/2132 Karar sayılı kararı ile karar düzeltme isteminin reddine karar vermiş, verilen karar bu şekilde kesinleşmiştir.

Davacı vekili, adli ve idari yargı yerlerince verilen görevsizlik kararları nedeniyle oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi istemiyle başvuruda bulunmuştur.

İNCELEME VE GEREKÇE : Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Ali ÇOLAK, Bahri AYDOĞAN, Nurdane TOPUZ, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Ayhan AKARSU ve Mehmet AKBULUT’un katılımlarıyla yapılan 13.10.2014 günlü toplantısında; Raportör-Hakim Birgül YİĞİT’in 2247 sayılı Yasa’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN ile Danıştay Savcısı Mehmet Ali GÜMÜŞ’ün başvurunun reddi gerektiğine ilişkin sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre;

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 14. maddesine göre; olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmekte; bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi ise, hukuk uyuşmazlıklarında ancak davanın taraflarınca ileri sürülebilmektedir. Aynı Yasa’nın 27. maddesinde ise, Uyuşmazlık Mahkemesinin, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceleyeceği; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddedeceği kuralına yer verilmektedir.

Davacı vekilinin istemi üzerine, Mahkememize gönderilen Ankara 19.Asliye Hukuk Mahkemesi: 08.06.2012 gün ve 2011/527 Esas, 2012/224 Karar sayılı dava dosyasının içinde bulunan ve aralarında olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu iddia edilen Diyarbakır 3.İdare Mahkemesi’nin 16.09.2011 gün ve 2011/4336 Esas, 2011/2086 Karar sayılı  dosyasının incelenmesi neticesinde görevsizlik kararının dosya üzerinden verildiği ve kararın davacı vekiline 12.10.2011 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen davalı vekiline tebliğ edildiğine dair bir evrakın dosyasında bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine mahkemesine müzekkere yazılarak konu ile ilgili bilgi istenmiş, Mahkememize gönderilen 05.08.2014 gün ve 2011/4336 Esas sayılı yazı cevabında özetle ; dosyanın ilk inceleme aşamasında karara çıkması ve davalı idare ile herhangi bir yazışma yapılmamış olması nedenleri ile  davalı idareye görevsizlik kararının tebliğ edilmediğinin bildirildiği görülmüştür. Oysa Diyarbakır 3.İdare Mahkemesi’nin 16.09.2011 gün ve 2011/4336 Esas, 2011/2086 Karar sayılı kararında da açıkça belirtildiği ve 2577 sayılı Kanun’un 46. maddesinde de açıkça düzenlendiği üzere; tarafların kararın taraflara tebliğinden itibaren 30 gün içinde temyiz hakkı bulunmaktadır ve aksi tutum yasal temyiz süresinin başlangıcına ve kararın kesinleşmesine engeldir. Bu nedenle; söz konusu kararın kesinleşmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, görev uyuşmazlığına konu edilen kararlardan, Ankara 15.İş Mahkemesi kararı kesinleşmediğinden, 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan başvurunun,  aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca reddi gerekmiştir.

 

S O N U Ç    : 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca REDDİNE, 13.10.2014 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

Başkan

            Serdar 

      ÖZGÜLDÜR

      Üye

                 Ali

             ÇOLAK

 

 

 

 

Üye

Alaittin Ali

           ÖĞÜŞ

 

Üye

Bahri

AYDOĞAN

 

 

 

 

Üye

Ayhan

AKARSU                     

Üye

Nurdane

TOPUZ

 

 

 

 

Üye

Mehmet

AKBULUT