Ceza Bölümü 2007/15 E., 2007/15 K.

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI KOŞULLARINI OLUŞMAMASI
 • 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K... [ Madde 13 ]
 • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK... [ Madde 14 ]
 • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK... [ Madde 1 ]
 • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK... [ Madde 27 ]
 • "İçtihat Metni"

  O L A Y: Halen Söke/Aydın 11. P. Tug. 4. P. Tb. 11. P. Bl. Komutanlığı emrinde görevli P. Er Erhan Saz'ın, 6.6.2004 tarihine kadar Askerlik Şubesine müracaatla askere sevkini sağlatması gerekirken kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın askere sevkini sağlatmadığı, böylece, 6.6.2004-20.7.2005 günleri arasında temadi eden bakaya suçunu işlediği ileri sürülerek eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu'nun 63/1-a maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 30.3.2006 gün ve E:2006/447, K:2006/236 sayılı iddianamesiyle açılan kamu davasında, Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanığın yüklenen eylem nedeniyle cezalandırılmasına karar vermiştir.

  EGE ORDUSU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 11.10.2006 gün 2006/113 Evrak sayıyla; sanık hakkında, verilen mahkumiyet kararı tebliğ edilemediği için henüz kesinleşmediğinden hükme esas kanun maddesinin 5530 sayılı Kanunla değişik 353 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince askeri yargı yerinin görevi dışına çıktığı açıklanarak, 5530 sayılı Kanunla değişik 353 sayılı Kanun'un 6ncı ek geçici maddesi uyarınca yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Bitlis Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  BİTLİS ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 13.11.2006 gün ve E:2006/227, K:2006/284 sayıyla; askeri yargı yerince verilen kararın sanığa tebliğ edildiği, sanık tarafından yasal süre içinde temyiz edilmediği, böylece ilgili kararın sanık tarafından temyiz edilmeyerek 2.10.2006 günü kesinleştiği halde görevsizlik kararı verildiği, 5530 sayılı Yasa ile değişik 353 sayılı Kanun'un ek geçici 6/2 maddesi uyarınca ancak kesinleşmeyen dava dosyaları hakkında görevsizlik kararı verilebileceği belirtildiğinden yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir.

  Mahkememize gönderilen dava dosyasında, Uyuşmazlık Mahkemesi'nce 11.12.2006 gün ve E:2006/34, K:2006/34 sayılı kararı ile, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilip dosyanın Mahkemesine gönderilmesinden sonra, bu kez dosyadaki eksiklik giderilip, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararı kesinleştirilerek dava dosyası, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir.

  İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN'ın Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Erdoğan GENEL, Nuri NECİPOĞLU'nun katılımlarıyla yapılan 02.04.2007 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN'in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ayla SONGÖR ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Nalan CANBAY'ın, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'na 5.7.2006 gün ve 26219 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5530 sayılı Yasa'nın 63. maddesi ile eklenen Ek Geçici 6. maddesi 3. fıkrasında, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, askeri mahkemelerce karar verilmiş ve henüz kesinleşmemiş olan dava dosyalarından görevli yargı yeri değişenler hakkında, askeri savcının yazılı görüşü alınmak suretiyle, mahkemesince duruşma yapılmaksızın görevsizlik kararı verilir. Bu karara karşı, teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askeri kurum amiri, askeri savcı, sanık ve varsa müdafi bir hafta içinde itiraz edebilir. İtirazlar en yakın askeri mahkemede incelenir. Bu dosyalardan temyiz ve itiraz edilmek suretiyle Askeri Yargıtay Başsavcılığında ve Askeri Yargıtay'da inceleme aşamasında olan dosyalar mahkemesine iade edilir" denilmektedir.

  Dosyanın incelenmesinde, sanık Erhan Saz hakkında bakaya kalmak suçundan yapılan yargılama sonucunda, Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce, 28.8.2006 gün ve E:2006/745, K:2006/443 sayı ile sanığın 2000 YTL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar verildiği, kararın sanığa tebliği için 8.9.2006 günlü yazı ile birliğine gönderildiği; dosya içinde mevcut, tebliğin konusu, hangi makama ait olduğu, tarih ve sayısı, tebliğ tarihi, tebliğ edildiği yer, tebliğ edenin kimliği ve tebellüğ edenin rütbesini, adını ve soyadını, imzasını gösterir tebellüğ belgesinden sanığa tebligatın yapıldığı, sanığa ait erteleme istemini içeren dilekçede, 30 Ekim 2006 tarihinde terhis olacağından dolayı ödemelerinin bu tarihten sonraya ertelenmesinin istenildiği, ayrıca 8.9.2006 günlü Ege Ordu Komutanlığına ait, hüküm tebliği konulu yazıdan kararın adli müşavire de tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

  Herne kadar 25.9.2006 tarihli tebellüğ belgesinde, tebliğ edilen kararın tarihi ve numarasında farklılık görülmüş ise de, 29.3.2007 tarihinde Söke 11. P. Tug. Komutan Yardımcılığı ve Garnizon Komutanlığında görevli Garnizon Komutanı İlker Koçak ile yapılan ve Mahkememizce tutanağa bağlanan telefon görüşmesinden tebliğ edilen kararın sanığa ait Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin 28.8.2006 gün, E:2006/745, K:2006/443 sayılı karar olduğu, tebellüğ belgesindeki kararın tarih ve numarasının sehven yanlış yazıldığı sonucuna varılmıştır.

  Bu durumda, sanık Erhan Saz hakkında verilen kararın 353 sayılı Yasa'nın 5530 sayılı Yasa ile değişik 63. maddesine eklenen Ek Geçici 6. maddesi yürürlüğe girmeden önce kesinleşmiş olduğunun kabulü gerekmiştir. Kesin hüküm bulunan bir davada, askeri ve adli yargı yerlerince verilen görevsizlik kararlarının hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde oldukları açıktır.

  Açıklanan nedenlerle, olayda, olumsuz görev uyuşmazlığı bulunmadığından, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

  SONUÇ: 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 02.04.2007 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.