T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

 

ESAS NO       : 2022/22

KARAR NO  : 2022/17     

KARAR TR  : 31/01/2022

 

ÖZET: İdari ve adli yargı yerlerince, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan dava sebebiyle verilmiş ve kesinleşmiş iki ayrı görevsizlik kararı bulunmadığı, böylece 2247 sayılı Kanun’un 14. maddesinde belirtilen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığının ve 19. maddesinde belirtilen koşulların da oluşmadığı anlaşıldığından, aynı Kanun’un 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİ gerektiği hk.

 

 

KARAR

 

 

Davacı     : M.S.

Vekili      : Av. C.Y.

Davalı     : Ankara Valiliği

 

I. DAVA KONUSU OLAY

1. Ankara Valiliği Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetim sırasında, 06 C…. plaka sayılı aracın ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıdığından bahisle, sürücü belgesi sahibi davacı adına 20/08/2021 tarihli ve MA-77179987 seri-sıra sayılı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek, davacıya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 2. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 6.700 TL idari para cezası verilmiş, ayrıca düzenlenen Araç Trafikten Men Tutanağı ile araç trafikten men edilerek muhafaza altına alınmıştır.

2. Davacı vekili, idari para cezası ile araç men tutanağının iptal edilmesi istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.

II. UYUŞMAZLIĞA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRECİ

A. İdari Yargıda

3. Ankara 17. İdare Mahkemesi 10/09/2021 tarihli ve E.2021/1489, K.2021/1167 sayılı kararı ile, idari para cezası ile aracın 60 gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi istemiyle, farklı yargı yerlerinin görevine giren işlemlerin aynı dilekçeyle dava konusu edilemeyecekleri açıklanarak, idari para cezasına karşı ayrı, men kararına karşı ayrı dava açılması için, dava dilekçesinin belirtilen hususlar çerçevesinde ve eksiklikler tamamlanarak yeniden dava açılmak üzere reddine karar vermiş, verilen karar itiraz edilmeden kesinleşmiştir.

4. Davacı vekili bu kez, idari para cezasının iptal edilmesi istemiyle adli yargı yerine başvuruda bulunmuştur.

B. Adli Yargıda

5. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği 22/11/2021 tarihli ve D.İş No. 2021/11482 sayılı kararı ile, araç men tutanağına karşı idari yargı yerinde dava açılmış olup halen davanın derdest olduğunu belirterek,5326 sayılı Kanun'un 27/8. maddesi hükmü gereği başvurunun çözümünün idari yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, ayrıca Ankara 17. İdare Mahkemesinin 10/09/2021 tarihli ve E.2021/1489, K.2021/1167 sayılı kararı ilebu karar arasında olumsuz görev uyuşmazlığı oluştuğu nedeniyle görevli merciin belirtilmesi için dava dosyasının re’sen Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine de karar vermiştir.

III. İLGİLİ HUKUK

6. Uyuşmazlık Mahkemesinin görev ve yetkileri, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 158. maddesi ile 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 1. maddesinde açıkça gösterilmiş, Mahkeme adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili kılınmıştır.

7. 2247 sayılı Kanun’un 14. maddesi şöyledir:

“Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli ve idari yargı mercilerinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir. Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ileri sürülebilir.

8. Aynı Kanun'un 19. maddesi şöyledir:

“Adli ve idari yargı mercilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelemekte olan bir yargı mercii davada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin erteler.

(Değişik ikinci fıkra: 23/7/2008 – 5791/9 md.) Yargı merciince, önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası da temin edilerek, gerekçeli başvuru kararı ile birlikte dava dosyaları Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir.”

9. Aynı Kanun'un 27. maddesinde ise, Uyuşmazlık Mahkemesinin, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceleyeceği; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddedeceği kuralına yer verilmiştir.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

10. Uyuşmazlık Mahkemesinin Muammer TOPAL’ın başkanlığında, Üyeler Birol SONER, Nilgün TAŞ, Doğan AĞIRMAN, Aydemir TUNÇ, Nurdane TOPUZ ve Ahmet ARSLAN’ın katılımlarıyla yapılan 31/01/2022 tarihli toplantısında; Raportör-Hâkim Gülten Fatma BÜYÜKEREN’in, 2247 sayılı Kanun’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan, ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın başvurunun reddi gerektiği yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

11. Dosyanın incelenmesinden, 06 CLU 680 plaka sayılı aracın ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıdığından bahisle, sürücü belgesi sahibi davacı adına 20/08/2021 tarihli ve MA-77179987 seri-sıra sayılı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek, adına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 2. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 6.700 TL idari para cezası verildiği, bu tutanağa istinaden araç sahibi Başkent Grup Ekmek Fırın Makinaları İnşaat Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen Araç Trafikten Men Tutanağı ile aracın 60 gün süre ile trafikten men edilerek muhafaza altına alındığı, davacı vekilinin idari para cezası ile men tutanağının iptali istemiyle idari yargı yerinde açtığı davada Ankara 17. İdare Mahkemesinin 10/09/2021 tarihli ve E.2021/1489, K.2021/1167 sayılı kararı ile dava dilekçesinin reddine karar verildiği, bu kez davacının idari para cezasının iptali istemiyle adli yargı yerinde açtığı davada Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 22/11/2021 tarihli ve D.İş No. 2021/11482 sayılı kararı ile, başvuru konusu idari yaptırım kararı ve buna bağlı aracın trafikten men tutanağının iptali talebinin Sulh Ceza Hakimliğinde incelenebilecek kararlardan olmadığından görevsizlik kararı verdiği, ayrıca olumsuz görev uyuşmazlığı nedeniyle görevli merciin belirtilmesi için dava dosyasının re’sen Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine de karar verdiği anlaşılmıştır.

12. Yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, ortada Ankara 17. İdare Mahkemesince verilmiş dilekçe red kararı ile Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesince verilmiş idari para cezasına ilişkin görevsizlik kararının mevcudiyeti karşısında, idari ve adli yargı yerlerince, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan dava sebebiyle verilmiş iki ayrı görevsizlik kararı bulunmadığından, 2247 sayılı Kanun’un 14. maddesinde belirtilen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı oluşmadığı gibi, 19. maddede belirtilen koşulların da oluşmadığı anlaşıldığından, aynı Kanun'un 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

2247 sayılı Kanun’un 14. maddesinde belirtilen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı oluşmadığı gibi, 19. maddede belirtilen koşulların da oluşmadığı anlaşıldığından, aynı Kanun'un 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE,

31/01/2022 tarihinde, OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

Başkan Vekili

Muammer

TOPAL

Üye

Birol

SONER

Üye

Nilgün

TAŞ

Üye

Doğan

AĞIRMAN

 

 

 

 

 

Üye

Aydemir

TUNÇ

Üye

Nurdane

TOPUZ

Üye

Ahmet

ARSLAN