Ceza Bölümü         2008/41 E.  ,  2008/41 K.
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

           Davacı           : K.H.

            Sanıklar        : 1- U.G.

                                  2- T.Ç.

                                     3- N.S.

                                     4- Ü.Ş.

                                     5- İ.A.

                                     6- Ş.K.

                                     7- B.G.

             O L A Y          : İstanbul Boğaz İkmal Destek Komutanlığı emrinde görevli sanık İkmal Destek Komutanı İkm. Bnb. G.H. ile aynı Komutanlık emrinde görevli sanık Tedarik Şube Müdürü İkm. Bnb. U.G.’in, 2000 yılının Nisan ayında, piyasa standardında olmayan özel imalata dayalı nitelikte olan malzemenin teslim süresini on gün gibi kısa bir süreyle sınırlayarak ihaleye daha fazla sayıda firmanın katılımını ve rekabeti engelleyici alım yaptıkları, yiyecek alımı için hazırlanmış bir Özel Şartnamenin değiştirilerek kullanıldığı, böylece Özel Şartnamenin hazırlanmasında gereken dikkati göstermedikleri, Teknik Şartnamede istenen Garanti Belgesini almadıkları, böylece yüklenici firmanın lehine durum yarattıkları, İstanbul Boğaz Komutanlığı Satın Alma Komisyonu Başkanı olarak görevli sanık Dz. Yb. C.A.G., üye mal saymanı G.K., üye Dz. Kd. Ütğm. T.Ç., üye Astsb. Kd. Bçvş. N.S.’in, bu dosyada suça konu malzemelerle uyuşmayan ve Özel Şartnamede yer alan çelişkili ifadelere rağmen dosyayı ilgili birliğe iade etmeyerek, 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununu ve Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Yönergesine aykırı hareket ettikleri, İstanbul Boğaz Komutanlığı Muayene Komisyonu Başkanı sanık Dz. Yzb. Ü.Ş., üye Astsb. Bçvş. M.A., üye Sivil işçi İ.A.’ın Muayene Muhtırasını rapor için ayrılış bölümünü boş olarak imzaladıkları, başka bir deyimle bu bölümde Teknik Şartname, Tip Şartname ve Özel Şartname ile ilgili hiçbir muayene raporu ve notu görülmediği, bu durum itibariyle bu bölümün muayene yapılmadan imzalanmış intibaını verdiği, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri Mal ve Hizmet Yönergesine aykırı işlem yaptıkları, Özel Şartnamede belirtilmesine rağmen TSE/İSO veya Evsafına Uygunluk belgesini yüklenici firmadan talep etmedikleri, böylece memuriyet görevlerini ihmal ettiklerini ileri sürülerek eylemlerine uyan  765 sayılı Türk  Ceza Kanunu’nun  230/1.  maddesi   uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 11.12.2001 gün ve E: 2001/1263 N.Y., K: 2001/726 sayılı iddianamesiyle, sivil kişi sanıklar Ş.K. ile B.G.’ün diğer sanıklar ile ilahe aşaması başlamadan ihalelerin kendilerine verilmesi konusunda anlaştıkları, varılan anlaşma gereğince muammen bedelin tespiti için gerekli tekliflerinde kendilerince temin edilmesini kararlaştırdıkları ve bu şekilde hazırladıkları satın alma evraklarının İstanbul Boğaz Komutanlığı Satın Alma Komisyonu Başkanlığına gönderildiği ve ihalelerin bu kişilere verildiği, böylece bu sanıkların ihaleye fesat karıştırmak suçuna iştirak etmek suçunu işledikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun  205. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle aynı Savcılığın 19.10.2004 gün ve E: 2004/409 Ö.Ş., K:2004/600 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

            Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nce, sanıklara yüklenen eylemlerin sivil kişilerle birlikte işlendiği gerekçesiyle 353 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca verilen görevsizlik kararından sonra, Askeri Yargıtay 3. Dairesi’nce, asker kişi sanıklar hakkında açılmamış dava nedeniyle karar verildiği gerekçesiyle hükmün  bozulmasına karar verilmesi üzerine, bu kez asker kişi sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle aynı Savcılığın 2.3.2006 gün ve E:2001/1263 N.Y., K:2001/726 sayılı ek iddianamesi  ile kamu davası açılmıştır. 

KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 28.3.2006 gün ve  E:2006/355, K:2006/145 sayı ile, sanıklara yüklenen eylemin Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “ ihaleye fesat karıştırmak” suçunu oluşturduğu, asker ve sivil kişi sanıkların yüklenen eylemi birlikte işlediklerinin ileri sürüldüğü, bu nedenle 353 sayılı Yasa’nın 12. maddesi uyarınca tüm sanıkları yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, karar sanıklar U.G., T.Ç., N.S., Ü.Ş., İ.A., Ş.K. ve B.G. yönünden temyiz edilmeyerek kesinleşmiş, dava dosyası Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

ÜSKÜDAR 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 4.6.2008  gün ve E:2008/262, K:2008/195 sayı ile, sanıklar G.H., C.A.G., G.K. ve M.A.’in, askeri yargı yerince verilen görevsizlik kararını temyiz etmeleri üzerine Askeri Yargıtay’ca yüklenen eylemin Askeri Ceza Kanunu’nun 144. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı bu nedenle yargılamaya askeri mahkemede devam edilmesi gerekirken eylemin ihaleye fesat karıştırma suçu olarak nitelendirilerek görevsizlik kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle hükmün bozulduğu anlaşıldığından, kararı temyiz etmeyen sanıklar yönünden görevsizlik kararının kesinleşmesi durumunda aynı eylemden dolayı sanıklardan bir kısmının askeri mahkemede, bir kısmının ise adli yargı yerinde yargılanmalarının usul yasalarına ve kamu düzenine aykırı olacağı gerekçesiyle itiraz yolu açık olmak üzere görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, kendisine gelmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler; Rıdvan ALTUN, Sezai AKBULUT, Ramazan ÖZKEPİR, Hasan DENGİZ, Bilgin AK, İrfan YILMAZLAR’ın, katılımlarıyla yapılan 22.12.2008 günlü toplantısında, Raportör-Hâkim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İlknur ALTINTAŞ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Yalçın DİLSİZOĞLU’nun, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

            Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararında, karara karşı itiraz yolunun açık bulunduğunun  belirtildiği ve kararın sanıklara tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. 

            5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 34. maddesi 2. fıkrasında, “Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir” denilmiş, 223. maddesinin 10. fıkrasında, “Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır” düzenlemesi yer almıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, başvurabileceği kanun yolu, mercii ve şekli gösterilmeyen, itiraz yolunun açık olduğu bildirilen ve sanıklara tebliğ edilmeyen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanıklara yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, dava dosyası kesinleştikten sonra dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir. 

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 22.12.2008 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.