T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

 

ESAS NO       : 2022/540

KARAR NO  : 2022/616      

KARAR TR  : 28/11/2022

ÖZET:Hüküm uyuşmazlığı bulunduğu ileri sürülerek yapılan BAŞVURUNUN, 2247 sayılı Kanun’un 24. maddesinde öngörülen koşulları taşımaması nedeniyle, aynı Kanun’un 27. maddesi uyarınca REDDİ gerektiği hk.

 

 

 

 

 

 

K A R A R

 

Hüküm Uyuşmazlığının

Giderilmesini İsteyen : B. Ş

 

I. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNDEN İSTEK

1. B. Ş, Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmek üzere verdiği dilekçesinde, kendisinin iftira suçunu işlediği nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 10/01/2022 tarihli ve Soruşturma No.2020/71182, Karar No.2022/1406 sayılı B. Ş ve diğer şüpheliler hakkında, kamu adına Kovuşturmaya Yer Olmadığına ilişkin kararı,bu karara yapılan itirazın reddine yönelik Adana 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 16/03/2022 tarihli ve D.İş.No.2022/1478 sayılı kararı veAdana 1. İdare Mahkemesinin 19/06/2019 tarihli ve E.2018/1209, K.2019/552 sayılı, davacı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin kararı arasındaki hüküm uyuşmazlığının giderilmesine karar verilmesi istemiyle başvuruda bulunmuştur.

2. Başvuranın hüküm uyuşmazlığı oluştuğunu ileri sürdüğü kararlar şöyledir:

II. DAVA SÜRECİ

1. Karar

3. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 10/01/2022 tarihli ve Soruşturma No.2020/71182, Karar No.2022/1406 sayılı Kamu Adına Kovuşturmaya Yer Olmadığına kararı ile, iftirasuçunun oluşabilmesi için, yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinin gerektiği, somut olaydaki iddiaların bir kısım vakalara dayandığı ve eylemin suç işlemediğini bildiği kimselere suç isnadı biçiminde olmayıp Anayasa'nın 74. maddesinde düzenlenen anayasal şikayet hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu ve şikayet hakkının kullanılması sonucunda kamu davasını açma yetkisinin Cumhuriyet savcısına ait olduğu, şüpheliler üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığını belirterek, şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş, bu karara karşı şikayetçi itiraz etmiştir.

2. Karar

4. Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği 16/03/2022 tarihli ve D.İş.No.2022/1478 sayılı kararı ile, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 10/01/2022 tarihli ve 2020/71182-2022/1406 sayılı kararına yönelik itirazın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173/1-3 maddesi kapsamında reddine kesin olarak karar vermiştir.

5. Davacı tarafından, Adana İli, Sarıçam İlçesi, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 657 sayılı Kanun'un 125/C-a maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Adana Valiliğinin 02/11/2018 tarihli ve 2018/177 sayılı işleminin iptali istemiyle idari yargı yerinde dava açılmıştır.

3. Karar

6. Adana 1. İdare Mahkemesi 19/06/2019 tarihli ve E.2018/1209, K.2019/552 sayılı kararı ile, "Bu durumda; kız öğrencilerin ceza mahkemesindeki yargılamada İ.Ü. hakkındaki şikayetlerinin doğal olmadığını ve kendilerinin bu konuda davacının baskı ve yönlendirmesi nedeniyle şikayetçi olduklarını beyan etmeleri, davacı ile diğer müdür yardımcı R.T. ve İ.Ü. arasında davacının bir taciz iddiası nedeniyle şikayet edilmesinden kaynaklanan bir husumet bulunması, davacının şikayetçi öğrencileri arabasıyla evlerine götürmesi, öğrencilere ses kaydı almaları yönünde talimat vererek ses kaydı almalarını sağlaması, akabinde ses kaydını öğrenciden istemesi, davacının öğrencileri, İ.Ü. hakkında şikayetçi olmaları konusunda yönlendirici davranışlar sergilediği hususunun gerek idari soruşturma gerekse de Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesine başvurulan öğrencilerin ifadeleri ile sabit olduğu görülmektedir.

Her ne kadar, davacının 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziyesine ilişkin işleme karşı yaptığı itiraz Yüksek Disiplin Kurulu'nca kabul edilmiş ise de, davacı hakkındaki isnadın sübuta erdiği anlaşıldığından, disiplin amiri olan Adana Valiliği tarafından tesis edilen 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine..." karar vermiştir.

 

7. Dilekçe içeriği ile dilekçeye ekli karar suretleri incelendiğinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısının görüşlerinin alınmasına gerek görülmemiştir.

 

III. İLGİLİ HUKUK

8. 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un “Mahkemenin görevi” başlığını taşıyan 1. maddesinin ilk fıkrası şöyledir:

“Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.”

9.Kanun'un 24. maddesi şöyledir:

"(Değişik birinci fıkra: 21/1/1982 - 2592/7 md.) 1 nci maddede gösterilen yargı mercileritarafından, görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığının varlığı kabul edilir.

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/183 md.)

            İlgili kişi veya makam Uyuşmazlık Mahkemesine başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini istiyebilir. Bu halde olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarılması ile ilgili 15 ve 16 ncı maddelerdeki usul kuralları uygulanır."

 

10. Kanun'un"İncelemede izlenecek sıra" başlıklı 27. maddesi şöyledir:

 

            "Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceler; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddeder."

 

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

 

11. Uyuşmazlık Mahkemesinin Muammer TOPAL'ın başkanlığında, Üyeler Nilgün TAŞ, Doğan AĞIRMAN, Eyüp SARICALAR, Ahmet ARSLAN, Mahmut BALLI ve Bilal ÇALIŞKAN’ın katılımlarıyla yapılan 28/11/2022 tarihli toplantısında; Raportör- Hâkim Gülşen AKAR PEHLİVAN'ın, 2247 sayılı Kanun’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın başvurunun reddi gerektiği yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

12. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, hüküm uyuşmazlığının varlığı için;

a) Uyuşmazlık yaratan hükümlerin, adli ve idari yargı mercileri tarafından verilmesi,

b) Konu, dava sebebi ve taraflardan en az birinin aynı olması,

c) Her iki kararın da kesinleşmiş olması,

d) Kararlarda davanın esasının hükme bağlanması,

e) Kararlar arasındaki çelişki nedeniyle hakkın yerine getirilmesinin olanaksız bulunması koşullarının birlikte gerçekleşmesi aranmaktadır.

13. Hüküm uyuşmazlığı bulunduğu ileri sürülen yargı kararlarının incelenmesinde; söz konusu kararların,konu ve dava sebebinin farklı olduğu görülmüş olup, talebin 2247 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığı anlaşılmıştır.

14. Yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 2247 sayılı Kanun’un 24. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan başvurunun, aynı Kanun'un 27. maddesi uyarınca reddine karar verilmesi gerekmiştir.

                                      

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

2247 sayılı Kanun’un 24. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN, aynı Kanun'un 27. maddesi uyarıncaREDDİNE,

28/11/2022 tarihinde,OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

            Başkan                       Üye                               Üye                              Üye

          Muammer                   Nilgün                          Doğan                           Eyüp

           TOPAL                       TAŞ                         AĞIRMAN                 SARICALAR

 

 

 

 

 

                                                Üye                                Üye                                Üye

                                              Ahmet                             Mahmut                          Bilal

                                             ARSLAN                         BALLI                      ÇALIŞKAN