Ceza Bölümü 2001/126 E., 2001/125 K.

 • HIRSIZLIK
 • ASKER KİŞİNİN HIRSIZLIK VE ETKİLİ EYLEM SUÇU İŞLEMESİ
 • ETKİLİ EYLEM
 • 353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K... [ Madde 9 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 456 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 457 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 491 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 522 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 61 ]
 • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK... [ Madde 14 ]
 • "İçtihat Metni"

  OLAY : Karabük 1/125 J.Er Eğt.A. Komutanlığı emrinde görevli sanık J.Er Erkan Gürsaçtı'nın, firarda bulunduğu 12.2.2000 günü, yakınan Kim Charman'ın çantasını hızla çekerek almaya çalıştığı ancak başaramadığı, bu sırada elinden yaraladığı ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 491/ilk, 61, 522, 456/4, 457/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.2.2000 gün ve E: 2000/5496, K: 2000/614 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

  BEYOĞLU 2. SULH CEZA MAHKEMESİ: 2.5.2000 gün ve E: 2000/441, K: 2000/1086 sayıyla; sanığın asker kişi olması nedeniyle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  3. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 22.5.2001 gün ve E: 2001/305, K: 2001/315 sayıyla; sanığa yüklenen eylemin askeri bir suç olmadığı, askeri bir suça bağlı bulunmadığı, asker kişiye karşı, askeri mahalde ya da askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak da işlenmediği anlaşıldığından, 353 sayılı Yasa'nın 9. maddesi uyarınca yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir.

  İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER'in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ'ın katılımlarıyla yapılan 12.11.2001 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN'in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Yavuz Sezai KARAA'nın, davanın çözümünün adli yargının görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  USULE İLİŞKİN İNCELEME:

  Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  ESASA İLİŞKİN İNCELEME: 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

  "Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

  a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

  b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

  c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

  Sanığa yüklenen, cezaları ve unsurları Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen "hırsızlık ve müessir fiil" suçlarının "askeri suç" kapsamında bulunmadığı, suçun askeri mahalde veya asker kişi aleyhine ya da askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlenmediği de açıkça ortadadır.

  Bu durumda; askerlik hizmet ve görevleriyle ilgisi olmayan, asker kişiye karşı veya askeri mahalde işlenmediği saptanan ve askeri bir suça da bağlı bulunmayan "hırsızlık ve müessir fiil" suçlarına ilişkin davanın adli yargı yerinde görülmesi, bu nedenle Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

  SONUÇ : Anlaşmazlığın niteliğine göre, davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2.5.2000 günlü, E: 2000/441, K: 2000/1086 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 12.11.2001 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.