Hukuk Bölümü Hüküm Uyuşmazlığı Olmadığına Dair         2004/39 E.  ,  2004/30 K.
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Davacı           : Y. ve K.B.A.Ş.

Vekili              : Av. O. Ö.

 Davalı               : A. C.

           O  L  A  Y       : Davacı Banka tarafından, süper hesap taahhütnamesi ile kullandırılan çeklerin geri ödenmemesi üzerine sözleşme ihtarname keşidesi ile katedilerek fesh edildikten sonra borcun ödenmemesi nedeniyle İstanbul 14. İcra Müdürlüğünün 1999/16524 sayılı dosyasında takibata geçilmiş ise de, davalının itirazı üzerine takibin durması nedeniyle itirazın iptaline ve takibin devamı ile icra inkâr tazminatına karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

            İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ; 20.3.2001 gün ve E:2000/773, K:2001/286 sayı ile, davalının itirazının konusu, asıl alacak dışında faiz ve gayrınakit toplamı olduğu nazara alındığında davanın değer bakımından Ticaret Mahkemesinin görevine girdiği gerekçesiyle Mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar vermiş; bu karar, temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

            İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ; 30.9.2002 gün ve E:2001/909, K:2002/930 sayı ile, takibin yapıldığı 12.7.1999 tarihindeki müddeabihin 89.394.379.-TL. olduğu ve usule göre 200.000.000.-liranın altında kaldığı gerekçesiyle Mahkemenin görevsizliğine, dosyada iki görevsizlik kararı olduğundan dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiş; bu karar, temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

           İNCELEME VE GEREKÇE:    Uyuşmazlık     Mahkemesi    Hukuk     Bölümü’nün,   Tülay TUĞCU’nun  Başkanlığında, Üyeler: Dr. Atalay ÖZDEMİR,  M.Lütfü  ÜÇKARDEŞLER,  Serap AKSOYLU, Z. Nurhan YÜCEL, Turgut ARIBAL ve Abdullah ARSLAN’ın katılımlarıyla yapılan 3/5/2004 günlü toplantısında, Raportör-Hakim İsa YEĞENOĞLU’nun 2247 sayılı Yasada öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Danıştay Savcısı Nevzat ÖZGÜR’ün başvurunun reddi gerektiğine ilişkin yazılı düşünceler doğrultusundaki açıklamaları da dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

            USULE İLİŞKİN İNCELEME :

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un “Mahkemenin Görevi” başlıklı 1. maddesinin birinci fıkrasına göre, Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu Kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.

            Buna göre, Uyuşmazlık Mahkemesi; adli , idari ve askeri yargı düzenlerinden en az ikisine dahil yargı yerlerince verilen kararlar arasında doğan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili ve görevlidir.

Olayda, giderilmesi istenen uyuşmazlığa konu edilen İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi kararı aynı yargı düzenine dahil yargı yerlerine ait olup, HUMK. 25. maddesi kapsamındaki bu uyuşmazlığın çözümü Yargıtay’ın görevine girdiğinden, ortada 2247 sayılı Yasa’nın 1. maddesinde Uyuşmazlık Mahkemesi’nce çözümlenmesi öngörülen bir  görev uyuşmazlığı  bulunmamaktadır.

            Belirtilen nedenlerle, 2247 sayılı Yasa’nın 1. maddesine uygun bulunmayan başvurunun, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca reddi gerekmektedir.

            SONUÇ        :2247 sayılı  Yasa’nın 1. maddesine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca REDDİNE, 3.5.2004 gününde KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ İLE karar verildi.