T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

 

ESAS NO       : 2021/693

KARAR NO  : 2021/665     

KARAR TR  : 27/12/2021

ÖZET:2247 sayılı Kanun’un 24. maddesinde öngörülen “1. maddede gösterilen (adli ve idari) yargı mercilerince verilmiş kararlar" koşulunu taşımayan BAŞVURUNUN REDDİ gerektiği hk.

 

K A R A R

 

 

Hüküm Uyuşmazlığının

Giderilmesini İsteyen Davacı: A.G.

Vekili                                         : Av. M.D.

Karşı Taraf (Davalı)                 : Sağlık Bakanlığı

Vekili                                         : Av. G.A.A.

                                                  

I. DAVA SÜRECİ

A. Dava Konusu Olay

1. Davacı vekili, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası kapsamında tıp doktoru olarak yerleştirmesi yapılan müvekkilinin "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan" bahisle atamasının yapılmamasına dair işlemin iptali istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.

B. Yargılama Süreci

2. Ankara 13. İdare Mahkemesinin 14/10/2020 tarihli ve E.2020/815, K.2020/1760 sayılı kararı ile, "dava konusu işleme dayanak 657 sayılı Kanun'un 48.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 8 numaralı alt bendi düzenlemesinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

3. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 03/06/2021 tarihli ve E.2021/77, K.2021/1778 sayılı kararı ile, "yeni çıkan 7315 sayılı Kanun uyarınca idarenin atama hususunda yeniden değerlendirme yapabileceği" ek gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiş ve böylelikle ilk derece mahkemesi kararı kesinleşmiştir.

4. Davacı, bunun ardından "atama şartlarının yeniden değerlendirilerek atamasının yapılması" istemiyle idareye başvuruda bulunmuş ve idarece başvurusunun reddi üzerine, dava konusu işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesi istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.

5. Ankara 13. İdare Mahkemesinin 14/10/2020 tarihli ve E.2020/1198, K.2020/1761 sayılı kararı ile, dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların ödenmesine karar verilmiştir.             

6. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 23/06/2021 tarihli ve E.2020/5107, K.2021/2018 sayılı kararı ile, istinaf başvurusunun kabulü ile istinafa konu kararın kaldırılmasına ve davanın esastan reddine kesin olarak karar verilmiştir.

II. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNDEN İSTEK

7. Davacı vekili, özetle; "benzer nitelikteki bir başka uyuşmazlık hakkında Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari 30/03/2021 tarihli ve E.2020/199, K.2021/188 sayılı kararı ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin (yukarıda anılan) kararları arasında oluşan hüküm uyuşmazlığının giderilmesini" talep etmiştir.

8. Dilekçe içeriği ile dilekçeye ekli karar suretleri ve dava dosyaları incelendiğinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısının görüşlerinin alınmasına gerek görülmemiştir.

III. İLGİLİ HUKUK

9. 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un “Mahkemenin görevi” başlığını taşıyan 1. maddesinin ilk fıkrası şöyledir:

“Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.”

10. Aynı Kanun'un 24. maddesi şöyledir:

"1 nci maddede gösterilen yargı mercileri tarafından, görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığının varlığı kabul edilir."

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

11. Uyuşmazlık Mahkemesinin Celal Mümtaz AKINCI’nın başkanlığında, Üyeler Birol SONER, Nilgün TAŞ, Doğan AĞIRMAN, Aydemir TUNÇ, Nurdane TOPUZ ve Ahmet ARSLAN’ın katılımlarıyla yapılan 27/12/2021 tarihli toplantısında: Raportör-Hakim Murat UÇUR'un 2247 sayılı Kanun’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın başvurunun reddi gerektiği yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

12. 2247 sayılı Kanun'un 24. maddesinde anılan hükme göre, hüküm uyuşmazlığının ortaya çıkabilmesi için:

a) Uyuşmazlık yaratan hükümlerin, adli ve idari yargı mercileri tarafından verilmesi,

b) Konu, dava sebebi ve taraflardan en az birinin aynı olması,

c) Her iki kararın da kesinleşmiş olması,

d) Kararlarda davanın esasının hükme bağlanması,

e) Kararlar arasındaki çelişki nedeniyle hakkın yerine getirilmesinin olanaksız bulunması koşullarının birlikte gerçekleşmesi aranmaktadır.

 

13. Hüküm uyuşmazlığı bulunduğu ileri sürülen idari yargı kararlarının incelenmesinde; Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi dosyasında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası kapsamında tıp doktoru olarak yerleştirmesi yapılan bir başka davacının "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan" bahisle atamasının yapılmamasına dair işlemin iptali istemiyle açılan davada, istinafa konu Elazığ 1. İdare Mahkemesinin 11/10/2019 tarihli ve E.2019/314, K.2019/389 sayılı dava konusu işlemin iptali ve parasal hakların ödenmesine dair kararın istinaf incelemesi sonucunda istinaf isteminin kesin olarak reddine karar verilerek kararın kesinleştiği, Gaziantep ve Ankara Bölge İdare Mahkemelerince verilen kararların aynı yargı kolu içerisindeki kararlar olduğu ve ileri sürülen uyuşmazlığın Uyuşmazlık Mahkemesince giderilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

14. Yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 2247 sayılı Kanun’un 24. maddesinde öngörülen “1.maddede gösterilen (adli ve idari) yargı mercilerince verilmiş kararlar" koşulunu taşımayan başvurunun reddi gerekmiştir.

                                     

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

2247 sayılı Kanun’un 24. maddesinde öngörülen “1.maddede gösterilen adli ve idari yargı mercilerince verilmiş kararlar" koşulunu taşımayan BAŞVURUNUN REDDİNE,

27/12/2021 tarihinde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

              Başkan                   Üye                              Üye                              Üye

        Celal Mümtaz             Birol                            Nilgün                          Doğan     

            AKINCI                SONER                          TAŞ                           AĞIRMAN       

 

 

 

 

 

                                               Üye                               Üye                              Üye

                                           Aydemir                        Nurdane                        Ahmet

                                             TUNÇ                          TOPUZ                      ARSLAN