Ceza Bölümü 2007/38 E., 2007/38 K.

"İçtihat Metni"

K A R A R

Davacı: K. H.

Sanık: F. T.

O L A Y: Yedek Subay Aday Adayı sanık Faruk Talay'ın, Kasım 2001, Mart-Ağustos-Aralık 2002, Nisan-Ağustos-Aralık 2003, Nisan 2004 ve Ağustos 2004 celp dönemlerinde bakaya suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu'nun 63/1-A maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 12.11.2004 gün ve E:2004/1851C.E, K:2004/635 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanığın yüklenen suç nedeniyle cezalandırılmasına karar vermiş, kararın kesinleşmediği düşüncesiyle, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca 1.12.2006 gün 2006/Mtf. sayılı yazı ile, aynı Mahkemeden 353 sayılı Yasa'da yapılan değişiklik nedeniyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi istenmiştir.

KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 4.12.2006 gün ve E:2006/163, K:2006(Müt-373Drş İşl. Müt.) sayıyla; 353 sayılı Yasa'nın 5.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5530 sayılı Yasa ile değişik 13. maddesi uyarınca, sanığa yüklenen eylem nedeniyle sanığı yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH CEZA MAHKEMESİ: 30.04.2007 gün ve E:2007/87, K:2007/463 sayıyla; askeri yargı yerince verilen kararın sanığa tebliğ edildiği, 5530 sayılı Kanun'un Ek-Geçici 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, kesinleşmiş davalarda görevsizlik kararı verilemeyeceği gerekçesiyle itiraz yolu açık olmak üzere görevsizlik kararı vermiş, karar kesinleşmeden Mahkememize gönderilen dava dosyasında, Uyuşmazlık Mahkemesi'nce 2.7.2007 gün ve E:2007/26, K:2007/26 sayılı kararı ile, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilip dosyanın Mahkemesine gönderilmesinden sonra, bu kez dosyadaki eksiklikler giderilip karar kesinleştirilerek dava dosyası, aynı Mahkemece, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN'ın Başkanlığında, Üyeler; Rıdvan ALTUN, Sezai AKBULUT, Ramazan ÖZKEPİR, Hasan DENGİZ, İrfan YILMAZLAR, Ersun ÇETİN'in, katılımlarıyla yapılan 01.10.2007 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN'in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ayla SONGÖR ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Müjdat TUNA'nın, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Askeri ve adli yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmalıdır.

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'na 5.7.2006 gün ve 26219 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5530 sayılı Yasa'nın 63. maddesi ile eklenen Ek Geçici 6. maddesi 3. fıkrasında, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, askeri mahkemelerce karar verilmiş ve henüz kesinleşmemiş olan dava dosyalarından görevli yargı yeri değişenler hakkında, askeri savcının yazılı görüşü alınmak suretiyle, mahkemesince duruşma yapılmaksızın görevsizlik kararı verilir. Bu karara karşı, teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askeri kurum amiri, askeri savcı, sanık ve varsa müdafi bir hafta içinde itiraz edebilir. İtirazlar en yakın askeri mahkemede incelenir. Bu dosyalardan temyiz ve itiraz edilmek suretiyle Askeri Yargıtay Başsavcılığında ve Askeri Yargıtayda inceleme aşamasında olan dosyalar mahkemesine iade edilir" denilmektedir.

353 sayılı Yasa'nın 13. maddesi 5530 sayılı Yasa'nın 4. maddesi ile değiştirilerek, Askeri Ceza Kanunu'nun 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 75, 79, 80, 81, 93, 94, 95, 114 ve 131. maddelerinde yazılı suçların, askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi olmayan sivil kişiler tarafından barış zamanında işlenmesi halinde, bu kişilerin yargılanmalarının adli yargı mahkemeleri tarafından, Askeri Ceza Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle yapılacağı, belirtilmiş olup, sanığa yüklenen eylem bu madde kapsamında kaldığından, görevli yargı yeri değişmiş bulunmaktadır.

Dosyanın incelenmesinde, sanık Faruk Talay hakkında bakaya suçundan yapılan yargılama sonucunda Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce 15.5.2006 gün ve E:2006/163, K:2006/245 sayı ile sanığın 1.100.-YTL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar verildiği, dosyada mevcut tebliğ mazbatasından sanığa 16.9.2006 günü tebligat yapıldığı, ayrıca 27.7.2006 günlü Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ait, hükmün görüldüğü konulu yazıdan kararın adli müşavire de tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, 353 sayılı Yasa'nın 5530 sayılı Yasa ile değişik 63. maddesine eklenen Ek Geçici 6. maddesinin yürürlüğe girdiği 5.10.2006 gününden önce, sanık Faruk Talay hakkında verilen kararın kesinleşmiş olduğu anlaşılmıştır. Kesin hüküm bulunan bir davada, askeri ve adli yargı yerlerince verilen görevsizlik kararlarının hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde oldukları açıktır.

Açıklanan nedenlerle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 01.10.2007 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.