T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

 

ESAS NO       : 2021/705

KARAR NO  : 2021/667     

KARAR TR  : 27/12/2021

ÖZET: 2247 sayılı Kanun’un 1. ve 14. maddelerinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN aynı Kanun'un 27. maddesi uyarınca REDDİ gerektiği hk.

 

K A R A R

                       

Davacı     : Y.C.

Vekili       : Av.E.T.

Davalı      : Emniyet Müdürlüğü

 

I. DAVA KONUSU OLAY

 

1. Davacı vekili, müvekkilinin 12/05/2021 tarihinde hususi aracıyla trafikte seyir halindeyken, karşı tarafın yapımı devam etmekte olup trafiğe henüz açılmamış ve çıkışları dubalarla kapalı yoldan geçerek çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına istinaden düzenlenen kaza tespit tutanağının olaya ve maddi gerçeğe uygun olmadığından bahisle iptal edilmesi istemiyle adli yargı yeri nezdinde itiraz etmiştir.

 

II. UYUŞMAZLIĞA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRECİ

 

A. Adli Yargıda

 

2. Konya 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 27/05/2021 tarihli ve D.İş.2021/2385 sayılı kararı ile, "kaza tespit tutanağı düzenlenmesinin idari işlem olduğu ve içeriğinin itiraza tabi olmadığı" gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir. 

 

3. Bu karara karşı yapılan itiraz, Konya 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23/06/2021 tarihli ve D.İş.2021/2903 sayılı kararı ile kesin olarak reddedilmiştir.   

 

4. Davacı vekili, bu kez kazadan kaynaklı maddi zararın tazmini istemiyle idari yargı yerinde tam yargı davası açmıştır.

 

B. İdari Yargıda

 

5. Konya 1. İdare Mahkemesinin 29/07/2021 tarihli ve E.2021/886, K.2021/923 sayılı kararı ile, "2918 sayılı Kanun hükümleri uyarınca uyuşmazlığın çözümünde adli yargının görevli olduğu" gerekçesiyle, dava konusu miktar itibarıyla kesin olarak davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir.

 

6. Davacı vekili, görev uyuşmazlığının ortaya çıktığı iddiasıyla bunun giderilmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesini talep etmiş ve İdare Mahkemesince bu çerçevede uyuşmazlık konusu dava dosyaları Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmiştir.

 

III. İLGİLİ HUKUK

 

7.Anayasanın "Uyuşmazlık Mahkemesi" başlıklı 158. maddesi şöyledir:

"Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar.

Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır."

8. 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un "Mahkemenin görevi" başlıklı 1. Maddesinin birinci fıkrası şöyledir:

" Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir."

 

9. 2247 sayılı Kanun’un 14. maddesi şöyledir:

“Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli ve idari yargı mercilerinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir. Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ileri sürülebilir.

10. Aynı Kanun'un 27. maddesinde ise, Uyuşmazlık Mahkemesinin, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceleyeceği; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddedeceği kuralına yer verilmiştir.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

 

A. İlk İnceleme

 

11. Uyuşmazlık Mahkemesinin Celal Mümtaz AKINCI’nın başkanlığında, Üyeler Birol SONER, Nilgün TAŞ, Doğan AĞIRMAN, Aydemir TUNÇ, Nurdane TOPUZ ve Ahmet ARSLAN'ın katılımlarıyla yapılan 27/12/2021 tarihli toplantısında; Raportör-Hâkim Murat UÇUR'un 2247 sayılı Kanun’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan, ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın başvurunun reddi gerektiği yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

12. Dosyanın incelenmesinden, davacı vekilinin idari ve adli yargı yerlerince verilen kararlar arasında oluştuğunu ileri sürdüğü görev uyuşmazlığının giderilmesi istemiyle 2247 sayılı Kanun'un 14. maddesi uyarınca başvuruda bulunduğu görülmüş ise de; uyuşmazlık konusu olayda, adli yargı yerinde "kaza tespit tutanağına itiraz" içerikli başvuru söz konusu iken, idari yargı yerinde trafik kazası kaynaklı maddi zararın tazmini istemli tam yargı davası açıldığı, dolayısıyla açılan davaların tarafları, konusu ve sebebinin aynı olmadığı anlaşılmıştır.

13. Yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 2247 sayılı Kanun’un 1. ve 14. maddesinde belirtilen biçimde, idari ve adli yargı yerlerince tarafları, konusu ve sebebi aynı olan dava sebebiyle verilmiş ve kesinleşmiş iki ayrı görevsizlik kararı bulunmadığından, olumsuz görev uyuşmazlığının oluşmadığı anlaşılmış ve aynı Kanun’un 27. maddesi uyarınca usulüne uygun bulunmayan davacının başvurusunun reddi gerekmiştir.

V. HÜKÜM

 

Açıklanan gerekçelerle;

 

2247 sayılı Kanun’un 1. ve 14. maddesinde belirtilen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığının oluşmadığı anlaşıldığından, aynı Kanun’un 27. maddesi uyarınca usulüne uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE,

27/12/2021 tarihinde, OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

              Başkan                   Üye                               Üye                              Üye

        Celal Mümtaz             Birol                             Nilgün                          Doğan     

            AKINCI                SONER                           TAŞ                          AĞIRMAN       

 

 

 

 

 

                                               Üye                               Üye                              Üye

                                           Aydemir                        Nurdane                        Ahmet

                                            TUNÇ                          TOPUZ                      ARSLAN