Ceza Bölümü 2008/6 E., 2008/6 K.

"İçtihat Metni"

Davacı: K. H.

Sanık: G. Ö.

O L A Y: Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde personel lojistik astsubaylığı görevine atanan sanık J. Bçvş. Güven Öner'in asker kişi olup yüklenen eylemin askerlik hizmet ve görevleri sırasında işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermesi nedeniyle, sanığın 30.12.1999 tarihinde Jandarma Asayiş Vakfına ait 34951 ila 35100 seri numaralarının arasına gelecek şekilde bağış makbuzlarını teslim almasına rağmen, 18.7.2006 tarihinde, 34951 ve 34952 seri numaralı bağış makbuzlarının yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığı, askeri görev dışında kendisine teslim edilen bağış makbuzlarını kaybeden sanığın eyleminin askeri yargının görev alanına dahil olmadığı sonucuna ulaşılmış ise de, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevsizlik kararı ile gönderilen dava dosyasından Savcılıklar arasında çıkan görev uyuşmazlıklarının hallerine ilişkin özel bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, sanığın, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 19.2.2007 gün ve E:2007/88, K:2007/17 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 5.4.2007 gün ve E:2007/358, K:2007/103 sayıyla; sanığın, Jandarma Asayiş Vakfı adına makbuzla bağış toplamak gibi bir askeri görevinin bulunmadığı, bu haliyle jandarmanın askeri görevleri içinde kabul edilemeyen eylemi nedeniyle askeri mahkemede yargılanmasının yasaya uygun olmadığı, jandarmanın 2803 sayılı Yasa'nın 7. maddesinde sayılan diğer görevleri içinde değerlendirilebilecek eylem nedeniyle sanığı yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

FETHİYE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 24.5.2007 gün ve E:2007/243, K:2007/283 sayıyla; sanığın askeri kişi olup yüklenen eylemi askerlik hizmet ve görevleri sırasında işlediği bu nedenle sanığı yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası kendisine gelmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN'ın Başkanlığında, Üyeler; Rıdvan ALTUN, Sezai AKBULUT, Ramazan ÖZKEPİR, Hasan DENGİZ, Bilgin AK, İrfan YILMAZLAR'ın, katılımlarıyla yapılan 04.02.2008 günlü toplantısında;

I-İLK İNCELEME : Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmediği, askeri ve adli yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu anlaşıldığından, esasın incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ :Raportör-Hakim G.Fatma BÜYÜKEREN'in, davanın çözü-münde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ'nin adli yargı, Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Tezer Türkay GÜVEN'in davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

"Askeri suç" ise öğretide ve uygulamada:

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

Ancak, sanık Jandarma Personeli olduğuna göre, Jandarmanın hangi nitelikteki görevler ile görevlendirildiğine ilişkin yasal düzenlemenin göz önünde tutulması, suça konu olayın meydana geldiği sırada yerine getirilmekte olan görevin, Yasa'da belirtilen görevlerden hangisine uygun olduğunun incelenmesi, görevli yargı yerinin buna göre belirlenmesi gerekmektedir.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev Ve Yetkileri Kanunu'nun 7. maddesinde, Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri:

m)Mülki görevleri;

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı

men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak,

n)Adli görevleri;

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek,

o)Askeri görevleri;

Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığı'nca verilen

görevleri yapmak,

p)Diğer görevleri;

Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak, şeklinde sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, dosya içinde mevcut Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 18.7.2006 tarihinde düzenlenen tutanaktan, 30.12.1999 tarihinde İl J. K.lığı P. Ş. Per. İşl. Astsb. J. Kd. Üçvş. Uğur Tali tarafından sanığa teslim edilen 34951-34952 seri numaralı iki adet Jandarma Asayiş Vakfı makbuzunun Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma odaları, depoları ve diğer eklentilerinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığı, tutanağın komutan ve diğer üç personel tarafından imza altına alındığı, yine dosya içinde mevcut "senettir" başlığı altında düzenlenen belgeden, sanığın Uğur Tali'den Jandarma Asayiş Vakfına ait 34951'den 35100'e kadar olan toplam üç cilt bağış makbuzunu teslim aldığı anlaşılmış olup, söz konusu Vakfa ait bağış makbuzlarının hangi nedenle sanığa teslim edildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden belirlenememiş, konu ile görevli olduğu varsayıldığında dahi, bu görevin Jandarmanın askerlik görevi ile ilgili olmadığı anlaşılmıştır.

2803 sayılı Kanun'un 15 ve Yönetmeliğin 186. maddelerine göre jandarma personelinin ancak askeri hizmete ilişkin eylemlerinden dolayı askeri yargıya tabi bulundukları kuşkusuzdur.

Açıklanan nedenlerle, asker kişi sanığın askeri hizmete ilişkin olmayan görevleri sırasında işlediği ileri sürülen suç nedeniyle hakkında açılan kamu davasının adli yargı yerinde görülmesi ve Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

SONUÇ : Davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 24.05.2007 gün ve E:2007/243, K:2007/283 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 04.02.2008 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.