Ceza Bölümü         2002/51 E.  ,  2002/38 K.
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Davacı           : K.H.

Mağdure        : S.T.

Sanık             : M.G.T.

             OLAY             : Muş/Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli sanık Uzm.J.Çvş. M.G.T.'ın, 1996 yılı Mayıs ayında, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bulunduğu sırada tanıştığı mağdure S.T.'nin evlenmek vaadi ile kandırıp kızlığını bozduğu ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 423/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25.6.1997 gün ve E:1997/462, K:1997/239 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

             AKŞEHİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 26.9.1997 gün ve E:1997/300, K:1997/296 sayıyla; asker kişi sanığı, yüklenen askeri suç nedeniyle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

             Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanığın yüklenen suç nedeniyle cezalandırılmasına karar vermiş, Askeri Yargıtay 2. Dairesi'nce yüklenen, suçun oluşmadığı gerekçesiyle hükmün bozulmasına dair verilen karar üzerine, Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce verilen ilk kararda direnilmiştir. Bu kez, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, direnme hükmünün esastan bozulmasına karar vermiştir. 

            JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 19.4.2001 gün ve E:2001/114, K:2001/196 sayıyla; 26.5.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.3.2000 gün ve 24001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4551 sayılı Yasa'nın, 38. maddesi ile Askeri Ceza Kanunu'nun 152. maddesi yürürlükten kaldırıldığından, sanığa yüklenen suçun askeri suç olma niteliği ortadan kalkmış olup, asker kişiye karşı, askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiğinin de ileri sürülmediği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, kendisine gelmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  Mahkememize gönderilmiştir.

  İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Mehmet KAPUSUZ, Tamer KORKMAZ, Haydar MALKOÇ'un katılımlarıyla yapılan 7.10.2002 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Ercan UZUNGER'in, davanın çözümünün adli yargının görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  USULE İLİŞKİN İNCELEME:

            Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Askeri ve adli  yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

 "Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

            a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

            b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar, 

            c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

 Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında görevsizlik kararı veren adli yargı yerince, sanığın yüklenen suçu işlediği ileri sürülen günde asker kişi olması ve yüklenen suçun da "askeri suç" olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de, 26.5.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.3.2000 gün ve 24001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 4551 sayılı Yasa'nın 38. maddesi ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun, 152. maddesi yürürlükten kaldırılmış olduğundan sanığa yüklenen "evlenmek vaadiyle kızlık bozmak" suçunun "askeri suç" niteliği ortadan kalkmıştır.

           Açıklanan nedenlerle, sanığa yüklenen "evlenmek vaadiyle kızlık bozmak" suçu, askeri suç olmadığından, asker kişiye karşı veya askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiği de ileri sürülmediğinden, açılan kamu davasının adli yargı yerinde çözümlenmesi ve Akşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir. 

             SONUÇ : Davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Akşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nin 26.9.1997 günlü, E:1997/300, K:1997/296 sayılı görevsizlik KARARININ kaldırılmasına, 7.10.2002 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.